Zavolajte nám: (+421) 0905 312 467
Napíšte nám: una@una.sk

Je to viac než len „zatepliť“

Aby bolo možné nejakú stavbu nazvať nízkoenergetickou, musí splniť základné kritérium a tým je, že potreba tepla na vykurovanie nesmie prekročiť 50 kWh/m2 za rok. Na splnenie tohto kritéria však zďaleka nestačí len „trochu viac zatepliť“.

Na dosiahnutie týchto hodnôt musíme okrem dostatočnej tepelnej izolácie kvalitne vyriešiť tlakotesnú obálku vykurovaného priestoru, a tiež eliminovať akékoľvek tepelné mosty. Inak by stavba nemala potrebnú životnosť a zdravé prostredie.

Pri poctivom zohľadnení všetkých argumentov platí, že optimálnym stavebným systémom pre stavbu nízkoenergetického domu je difúzne otvorená drevostavba. Dôsledná difúzna otvorenosť konštrukcie je jedinou spoľahlivou zárukou neobmedzenej životnosti domu.

Optimálna voľba je to aj preto, lebo oproti bežnému domu bývate „za menej“ v obidvoch zmysloch tejto vety. Teda aj postavenie domu Vás stojí menej a aj jeho prevádzka Vás stojí menej. Ak k tomu pridáme menej záťaže na životné prostredie a menej času potrebného na zhotovenie domu, začína to byť jednoduché rozhodnutie.

Ale ako pri všetkom aj tu platí, že každá minca má dve strany. Aj pri drevostavbách je potrebné dbať na niekoľko vecí s veľkou odbornosťou. Pri konzultáciách Vás na všetko dôležité upozorníme a zistíte, že naše skúsenosti a vedomosti z problematiky pasívnych domov sú neoceniteľnou výhodou aj pri stavbe nízkoenergetického domu.

Prečo drevostavba od nás?

Naše nízkoenergetické drevostavby majú oproti klasickej výstavbe nasledovné výhody:
Rovnaká životnosť a komfort bývania ako pri klasických murovaných objektoch

Dôsledne ekologický zodpovedný prístup k výstavbe aj bývaniu

Viac než dvojnásobná úspora energie na vykurovanie oproti štandardným domom

Difúzne otvorený systém NED Open s profesionálne vyriešenými detailmi všetkých častí budovy

Možnosť efektívnejšieho využitia alternatívnych technológií (slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, rekuperácia...)

Rýchla možnosť nasťahovať sa, už po niekoľkých mesiacoch

Nízkoenergetická drevostavba je významným príspevkom v koncepte trvale udržateľného rozvoja. Bývajte
lacnejšie!
ekologickejšie!
efektívnejšie!
...ale nezľavujte z nárokov na kvalitu!

Sedem krokov k Vášmu novému bývaniu

1. Úvodná konzultácia - grátis

Počas osobného stretnutia vám:

 • odprezentujeme koncepciu nízkoenergetického alebo energeticky pasívneho domu
 • poskytneme vám informácie o používaných technológiách a zodpovieme vaše otázky k tejto problematike
 • oboznámime sa s vašou predstavou o novom bývaní, vašimi potrebami a očakávaniami
 • spoločne zhodnotíme špecifiká a potenciál vášho stavebného pozemku
 • spoločne zvolíme pre vás optimálnu veľkosť, energetickú a ekologickú kategóriu a tiež architektonický a konštrukčný typ vášho budúceho domu
 • urobíme základný približný odhad ceny vášho nového bývania a oboznámime Vás s rámcovými cenami ostatných našich služieb

Na základe tejto úvodnej konzultácie môžeme pre Vás začať pracovať.


Upozornenie:

Na túto úvodnú konzultáciu je dôležité priniesť so sebou všetky podklady, ktoré máte k dispozícií, ako napr. geometrický plán k pozemku, predbežné náčrty, projektovú dokumentáciu s výkazom výmer pokiaľ už bola vyhotovená, prípadne fotodokumentáciu.

2. Úvodná štúdia

Pokiaľ ešte nemáte:

 • projekt vášho domu
 • alebo pokiaľ aj projekt máte, ale nie je spracovaný v technologickom prevedení, v ktorom chcete dom realizovať
 • alebo pokiaľ projekt neobsahuje objektívny výkaz výmer je ďalším krokom vypracovanie úvodnej adaptačnej štúdie vášho nového bývania, ktorá obsahuje:
  • dispozičné riešenie všetkých podlaží vášho budúceho domu s uvedením rozmerov a plôch miestností
  • pôdorysné zakreslenie návrhu zariaditeľnosti miestností
  • architektonické pohľady na všetky fasády objektu

Pri spracovávaní úvodnej adaptačnej štúdie uskutočníme aj obhliadku miesta stavby a v prípade potreby vykonáme potrebné zamerania. Takto spracovanú úvodnú štúdiu vám predložíme na pripomienkovanie, Vaše pripomienky do nej zapracujeme a predložíme vám ju na definitívne schválenie. Po jej schválení vypracujeme podľa jej digitálnej verzie výkaz výmer konštrukcií vo vami zvolenom technologickom prevedení. Akonáhle je k dispozícií výkaz výmer, sme pripravení vypracovať pre Vás cenovú ponuku.


Poznámka:

Úvodnú štúdiu spracovávame na základe predbežnej objednávky. Pokiaľ sa po vyhotovení štúdie a po predložení cenovej ponuky rozhodnete uzavrieť s nami zmluvu, je táto služba bezplatná. Pokiaľ sa rozhodnete v spolupráci nepokračovať, za vypracovanie úvodnej štúdie a výkazu výmer budeme účtovať úhradu, o ktorej ste boli informovaní pri úvodnej konzultácií.

3. Cenová ponuka

Cenová ponuka obsahuje položkovitý rozpis množstiev jednotlivých súčastí stavby. Je spracovaná v členení podľa nami ponúkaných variantov stupňa dohotovenia stavby, nazývaných Minimal, Technic, Basic a Final.


Je to preto, aby ste sa mohli rozhodnúť nielen pre dodávku celej stavby, ale aj pre dodávku v nižšom stupni rozostavanosti.

Vypracovanú cenovú ponuku Vám predložíme na odsúhlasenie.


Pokiaľ po obdržaní cenovej ponuky dôjde k situácií, že vypočítaná suma prekračuje váš finančný limit, vypracujeme po konzultácií s vami korekciu úvodnej štúdie a pokiaľ je to možné upravíme veľkosti objektu zodpovedajúc vašim možnostiam. Výsledkom tejto korekcie bude upravená úvodná štúdia, výkaz výmer i cenová ponuka, ktoré Vám opätovne predložíme na odsúhlasenie.


Akonáhle je cenová ponuka odsúhlasená, sme pripravení podpísať kontrakt.

4. Zmluva o dielo

Po odsúhlasení cenovej ponuky Vám predložíme na podpis text zmluvy o dielo. Zmluva o dielo okrem iného obsahuje najmä:

 • garanciu ceny vášho nového bývania a termíny jeho realizácie
 • spôsob úhrad prostredníctvom systému postupných splátok viazaných na postupné dohotovovanie presne definovaných stupňov rozostavanosti objektu
 • podrobný popis rozsahu všetkých dodávok, vrátane projektu a prípravných činností
 • podrobný technický a kvalitatívny popis všetkých častí domu
 • upravenú úvodnú štúdiu a cenovú ponuku, ako prílohy
 • zoznam práv a povinností oboch zmluvných strán

Podpisom zmluvy o dielo štartuje proces samotnej prípravy a realizácie stavby.

5. Príprava výstavby

Etapu prípravu výstavby tvorí predovšetkým:

 • vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
 • zabezpečenie všetkých vyjadrení dotknutých inštitúcií, potrebných pre vydanie stavebného povolenia
 • podanie projektu a získaných vyjadrení spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia na príslušný stavebný úrad
 • vypracovanie internej výrobnej dokumentácie objektu

Všetko toto je samozrejme našou starosťou. Po vydaní stavebného povolenia môže začať výstavba vášho nového bývania.

6. Realizácia stavby

Realizácia stavby prebieha podľa zmluvne stanoveného harmonogramu v etapách:

 • Stupeň Spodná stavba
 • Stupeň Minimal
 • Stupeň Technic
 • Stupeň Basic
 • Stupeň Final

Počas realizácie stavby zostáva takisto všetko na našej starosti a vy sa môžete plne venovať svojim povinnostiam a radostiam.

Po ukončení každého stupňa prebieha za vašej účasti kontrolné preberacie konanie a pristupujete k úhrade plánovanej splátky.

7. Vaše nové bývanie

Po odovzdaní hotového domu si ho začínate užívať. Tento krok je už úplne vo vašej kompetencií.

Nízkoenergetický alebo energeticky pasívny rodinný dom z našej produkcie vám pre vaše spokojné bývanie vytvorí všetky materiálne predpoklady. Chráni vás samozrejme naša záruka.

Pasívny dom nie je módna záležitosť. Je to rozumná, dostupná a dobrá voľba!